ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE PROMOTIECAMPAGNE "5 JAAR GARANTIE"

 1. DEFINITIES

  1. Algemene Voorwaarden – Deze Algemene Voorwaarden specificeren de regels voor de organisatie en de voorwaarden voor deelname aan de Promotiecampagne “5 JAAR GARANTIE”.
  2. Promotie – “Promotiecampagne “5 JAAR GARANTIE gehouden op het grondgebied van Denemarken, Frankrijk, Spanje, Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Italië (het “Grondgebied”) door Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o., waarbij Deelnemers de mogelijkheid krijgen om een extra garantie van 3 jaar te verkrijgen die de Garantieverstrekker verleent voor elk Promotieproduct dat wordt gekocht onder de voorwaarden die zijn vermeld op de garantiekaart die bij het Promotieproduct is gevoegd (samen met de standaardgarantie van 2 jaar die de Garantieverstrekker verleent, wordt de garantieperiode aldus verlengd tot 5 jaar), gericht aan personen die, in overeenstemming met de principes gedefinieerd in deVoorwaarden, een Promotieproduct kopen tijdens de Promotieperiode en de organisator op de hoogte brengen van hun deelname aan de actie.
  3. Organisator/Garantieverstrekker – Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. met statutaire zetel in Ostaszewo (Polen), gevestigd op het adres: Ostaszewo 57b, 87-148 Łysomice, ingeschreven in het handelsregister dat wordt bijgehouden door de arrondissementsrechtbank van Toruń, 7e Handelskamer van het Nationaal Rechtbankregister, onder KRS-nr. 0000255768, REGON: 340166160, NIP: 8792481113, BDO: 000007854, met een aandelenkapitaal van PLN 268,895,500.00 (volledig volgestort).
  4. Promotieproduct/Promotieproducten/Product/Producten – Geselecteerde Sharp-luchtreinigers uit de UA-serie gekocht binnen het Grondgebied tijdens de Promotieperiode:
   1. UA-HD40E-L
   2. UA-HD40E-T
   3. UA-HD50E-L
   4. UA-HD60E-L
   5. UA-HG30E-B
   6. UA-HG40E-L
   7. UA-HG40E-T
   8. UA-HG50E-L
   9. UA-HG60E-L
   10. UA-KIL60E-W
   11. UA-KIL80E-W
   12. UA-KIN40E-H
   13. UA-KIN40E-W
   14. UA-KIN50E-W
   15. UA-PF40E-W
   16. UA-PG50E-W
   17. UA-PM50E-B
   18. UA-HD40U-L (alleen in het Verenigd Koninkrijk)
   19. UA-HD50U-L (alleen in het Verenigd Koninkrijk)
   20. UA-HD60U-L (alleen in het Verenigd Koninkrijk)
  5. Deelnemer – Een persoon die voldoet aan alle voorwaarden zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden en die, onder andere, een Promotieproduct heeft gekocht tijdens de Promotieperiode bij de winkels die zijn vermeld in Bijlage 1, die deze Voorwaarden heeft gelezen en aanvaard en die het product heeft geregistreerd met behulp van het formulier dat beschikbaar is op de Website binnen de gespecificeerde Registratieperiode.
  6. Website – www.sharpconsumer.nl
  7. Promotieperiode – van 12:01 uur op 1 oktober 2021 tot 23:59 uur op 30 december 2021.
  8. Registratiedeadline – 10 dagen vanaf de datum van aankoop van het Promotieproduct.
  9. Registratieaanvraag – Indiening door de Deelnemer van de aanvraag voor deelname aan de Promotie, zoals bedoeld in punt 3.7.2.
  10. Aankoopbewijs – Een ontvangstbewijs of een btw-factuur die wordt afgegeven bij de aankoop van een Promotieproduct, met vermelding van het model van het gekochte Promotieproduct/de gekochte Promotieproducten.
  11. Certificaat voor Aanvullende Garantie – Document dat de toekenning van de extra garantie van 3 jaar door de Garantieverstrekker bevestigt. Het Certificaat voor Aanvullende Garantie wordt voor elk Promotieproduct slechts eenmaal afgegeven. Hierop staan het serienummer, het model en alle voorwaarden die van toepassing zijn op de aanvullende garantie van 3 jaar vermeld. Het Certificaat voor Aanvullende Garantie is nodig voor eventuele reparaties onder de garantie in het kader van de extra garantie van 3 jaar die in het kader van de Promotie wordt verleend.
 1. ALGEMENE BEPALINGEN

  1. Het Promotieproduct moet gekocht worden tijdens de Promotieperiode.
  2. De Promotie is niet van toepassing op Producten die afkomstig zijn uit de secundaire verkoop (consignatie of vergelijkbaar).
  3. Informatie over de Promotie zal ter beschikking worden gesteld in de vorm van informatiemateriaal dat aan de in Bijlage 1 vermelde winkels wordt bezorgd. Deze informatie is ook beschikbaar op de Website.
  4. Deelname aan de Promotie is vrijwillig en kosteloos – de Deelnemer zal uit dien hoofde geen betalingen aan de Organisator verrichten.
  5. Gedurende de hele Promotieperiode kan gedetailleerde informatie worden verkregen door contact op te nemen met de Organisator via het e-mailadres 5Ypromotion@sharpconsumer.eu. Maandag tot vrijdag.
  6. De prijs van de Promotie bestaat uit de toekenning van een aanvullende garantie van 3 jaar op het aangekochte Promotieproduct onder de voorwaarden vermeld op de garantiekaart die bij het Promotieproduct is gevoegd. Samen met de standaardgarantie van 2 jaar die de Garantieverstrekker verleent, wordt de garantieperiode derhalve verlengd tot 5 jaar. De aanvullende garantie wordt verleend gedurende 3 jaar, te rekenen vanaf het verstrijken van de standaardgarantie van 2 jaar voor het Promotieproduct waarop het Certificaat voor Aanvullende Garantie van toepassing is.
  7. De toekenning wordt bevestigd met een uniek Certificaat voor Aanvullende Garantie waarop het serienummer, het model van het aangekochte Promotieproduct en de garantievoorwaarden vermeld staan. De voorwaarden van de aanvullende garantie van 3 jaar zullen dezelfde zijn als de voorwaarden van de standaardgarantie van 2 jaar die de Garantieverstrekker verleent, onder voorbehoud van het verschil in de duur van de garantie als bedoeld in punt 2.6. Voor elk Promotieproduct mag één enkel Certificaat voor Aanvullende Garantie worden afgegeven.
  8. De Deelnemer is verplicht het Certificaat voor Aanvullende Garantie te bewaren om gebruik te kunnen maken van de extra garantie van 3 jaar. Van de aanvullende garantie van 3 jaar kan alleen gebruik worden gemaakt na het overleggen van:

   1. De garantiekaart bij het Promotieproduct;
   2. Een aankoopbewijs van het Promotieproduct;
   3. Een Certificaat voor Aanvullende Garantie afgegeven voor het Promotieproduct.

   Bovenstaande opsomming sluit de verplichting tot het overleggen van andere documenten niet uit en beperkt deze evenmin, indien een dergelijke verplichting voortvloeit uit de bepalingen van de Garantiekaart, het Certificaat voor Aanvullende Garantie of uit de geldende wettelijke voorschriften.

  9. De waarde van het Certificaat voor Aanvullende Garantie in de Promotie zal niet meer bedragen dan PLN 2.000 bruto. Het Certificaat is daarom vrijgesteld van inkomstenbelasting op grond van artikel 21 (1) (68) van de Wet op de Inkomstenbelasting.
  10. Elke Deelnemer mag een willekeurig aantal aangekochte Promotieproducten inzenden in de Promotie.
  11. Het recht van de Deelnemer om deel te nemen aan de Promotie wordt bevestigd door een ontvangstbewijs of een btw-factuur voor de aankoop van Promotieproducten, met vermelding van de datum en het tijdstip van aankoop, alsmede de gegevens van de verkoper. Dit sluit de verplichting tot het overleggen van andere documenten niet uit en beperkt deze evenmin, indien de bepalingen van de Garantiekaart, het Certificaat voor Aanvullende Garantie of de geldende wettelijke voorschriften dit vereisen.
  12. De Deelnemer mag niet vragen dat het voorwerp van de Promotie in een andere vorm aan hem/haar wordt voorgesteld dan de vorm die in deze Voorwaarden is voorzien.
  13. De Organisator kan in het bijzonder niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door de Deelnemer, waardoor de toekenning van het Certificaat voor Aanvullende Garantie overeenkomstig deze Voorwaarden wordt verhinderd. De Deelnemer dient de Organisator onmiddellijk via het e-mailadres 5Ypromotion@sharpconsumer.eu op de hoogte te stellen van wijzigingen in de gegevens die in de Registratieaanvraag zijn verstrekt.
 1. ALGEMENE REGELS VOOR DEELNAME AAN DE PROMOTIE

  1. Uitsluitend natuurlijke personen die woonachtig zijn in één van de landen die zijn gedefinieerd als het Grondgebied, die volledig rechtsbevoegd zijn en die als consument een Promotieproduct hebben gekocht, kunnen deelnemen aan de actie. Rechtspersonen, organisatorische eenheden zonder rechtspersoonlijkheid of natuurlijke personen die in het kader van hun bedrijfsactiviteit producten kopen, kunnen niet aan de Promotie deelnemen.
  2. Elke Deelnemer kan aan de Promotie deelnemen door een willekeurig aantal keren een Promotieproduct te kopen.
  3. Indien een andere Deelnemer hetzelfde Aankoopbewijs indient, dan wordt de prijs toegekend aan de Deelnemer die als eerste een correcte Registratieaanvraag heeft ingediend.
  4. De Registratieaanvraag wordt als zijnde correct ingevuld beschouwd wanneer alle verplichte velden van het op de Website beschikbare aanvraagformulier zijn ingevuld en alle daarin vermelde gegevens zijn verstrekt.
  5. De Organisator controleert de juistheid van de aanvraag. Als onderdeel van het verificatieproces kan per e-mail, per post op zijn/haar huisadres of telefonisch op het in de Registratieaanvraag opgegeven nummer contact worden opgenomen met de Deelnemer. Als de Organisator constateert dat bepaalde informatie ontbreekt in de Registratieaanvraag, of in geval van gegronde twijfel aan de juistheid van de Registratieaanvraag, waaronder het recht van de Deelnemer om de Registratieaanvraag in te dienen, of indien het verstrekken van aanvullende informatie voor de Organisator noodzakelijk blijkt, dan is de Deelnemer verplicht om binnen 7 dagen na de datum van het verzoek door de Organisator aangegeven acties te ondernemen, anders wordt de Registratieaanvraag als onjuist beschouwd en wordt de verlening van het Certificaat voor Aanvullende Garantie geweigerd.
  6. De Organisator heeft het recht om de gegevens van de Deelnemer en van het Promotieproduct binnen 30 dagen na indiening van de Registratieaanvraag te verifiëren om het Certificaat voor Aanvullende Garantie uit te geven. Als de Deelnemer het verificatieproces doorstaat, dan wordt het Certificaat voor Aanvullende Garantie binnen 30 dagen naar de Deelnemer gezonden op het e-mailadres dat de Deelnemer in de Registratieaanvraag heeft opgegeven.
  7. Aan de volgende voorwaarden voor deelname aan de Promotie moet cumulatief worden voldaan:
   1. de aankoop van het Promotieproduct door de Deelnemer binnen het Grondgebied en gedurende de Promotieperiode, in de winkels die zijn vermeld in Bijlage 1 ;
   2. het indienen van de Registratieaanvraag door de Deelnemer binnen de Registratieperiode door het correct invullen van het op de Website beschikbare aanvraagformulier, waarvan het model als Bijlage 2 aan deze Voorwaarden is gehecht; de Registratie vereist het verstrekken van de volgende gegevens: naam en achternaam van de Deelnemer, telefoonnummer van de Deelnemer, e-mailadres van de Deelnemer, datum van aankoop, kopie van het Aankoopbewijs, foto van het serienummer van het apparaat.
   3. het bewaren van het originele aankoopbewijs van het Promotieproduct en de garantiekaart van het Promotieproduct, waarin wordt bevestigd dat aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan;
   4. het kennisnemen van de inhoud van de Algemene Voorwaarden en het aanvaarden ervan;
   5. het kennisnemen van de clausule waarin de verwerking van persoonsgegevens met het oog op deelname aan de Promotie wordt gedefinieerd;
   6. De datum van verzending van het formulier via de Website wordt beschouwd als de datum van indiening van de Registratieaanvraag door de Deelnemer.
   7. Om twijfel te vermijden, kan de Registratieaanvraag ook na afloop van de Promotieperiode worden ingediend, op voorwaarde dat aan de Registratiedeadline en andere voorwaarden die in het Reglement zijn bepaald, in het bijzonder de aankoop van het Promotieproduct tijdens de Promotieperiode, is voldaan.
 1. KLACHTENPROCEDURE

  1. Klachten met betrekking tot de Promotie kunnen ingediend worden tot uiterlijk 30 dagen na de datum van de gebeurtenis die aanleiding heeft gegeven tot de klacht. De datum van het poststempel wordt beschouwd als de datum van indiening van de klacht.
  2. Deelnemers hebben het recht om alleen in hun individuele geval een klacht in te dienen. Bij de klacht dient de achternaam, de voornaam en het adres van de deelnemer vermeld te zijn, alsmede een uitvoerige beschrijving en een opgave van de reden van de klacht.
  3. Klachten moeten schriftelijk worden ingediend, per aangetekend schrijven naar het volgende adres: Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o., Ostaszewo 57 B, 87-148 Łysomice met de vermelding “5-YEAR WARRANTY” of via e-mail naar het volgende adres: 5Ypromotion@sharpconsumer.eu (met vermelding van “5-YEAR WARRANTY” in de onderwerpregel van de e-mail).
  4. De Organisator behandelt Klachten binnen 30 dagen vanaf de datum waarop deze bij de Organisator zijn ingediend.
  5. De Deelnemer wordt binnen 14 dagen na de datum van behandeling van de klacht per aangetekende post op het in de klacht vermelde adres of per e-mail op het in de Registratieaanvraag vermelde e-mailadres op de hoogte gesteld van het besluit van de Organisator.
  6. Het indienen van een klacht door de Deelnemer of de niet-erkenning van de klacht doet geen afbreuk aan het recht van de deelnemer om hun vordering voor de rechtbank te brengen in overeenstemming met de geldende wettelijke voorschriften.
 1. PERSOONSGEGEVENS

  1. De Organisator is de beheerder van de persoonsgegevens van de Deelnemers aan de Promotie.
  2. Persoonsgegevens van Deelnemers worden uitsluitend verwerkt voor de doeleinden die verband houden met de Promotie, waaronder: om aanmeldingen van Deelnemers te accepteren (rechtsgrondslag: het gerechtvaardigde belang van de beheerder in verband met de organisatie van de Promotie), de afgifte van een Certificaat voor Aanvullende Garantie (rechtsgrondslag: wettelijke verplichting die op de beheerder rust) en de verwerking van door Deelnemers ingediende klachten (rechtsgrondslag: het gerechtvaardigde belang van de beheerder in verband met de vaststelling en afhandeling van vorderingen). Als de Deelnemer ermee instemt marketinginformatie te ontvangen, dan worden zijn/haar gegevens verwerkt om de bestelde informatie via geselecteerde communicatiekanalen te bezorgen (rechtsgrondslag: gerechtvaardigd belang van de beheerder).
  3. Voor deelname aan de Promotie is het verstrekken van persoonsgegevens vereist; als de Deelnemer dit nalaat, dan is de toekenning van een aanvullende productgarantie in het kader van de Promotie onmogelijk.
  4. De gegevens worden opgeslagen totdat de garantieperiode voor het Promotieproduct verstrijkt en totdat eventuele vorderingen en klachten zijn verjaard, of totdat de Deelnemer zijn/haar toestemming om marketinginformatie te ontvangen intrekt.
  5. Gegevens kunnen ook doorgegeven worden aan bedrijven van de SHARP Group. De bedrijven van de SHARP Group waaraan de gegevens worden doorgegeven, kunnen actief zijn in landen waar de gegevensbeschermingsstandaarden niet hetzelfde zijn als in het land van de beheerder. Alle noodzakelijke maatregelen worden evenwel genomen om een passend beschermingsniveau voor de doorgegeven persoonsgegevens te waarborgen, met inbegrip van de verplichting voor in derde landen gevestigde entiteiten om bescherming te bieden in het kader van contracten die worden gesloten in de vorm van door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen, teneinde het risico in verband met verschillen in de standaarden voor de bescherming van persoonsgegevens te verkleinen.
  6. Elke Deelnemer heeft het recht op toegang tot, rectificatie van, wissing van, beperking van de verwerking van en doorgifte van zijn/haar persoonsgegevens. Elke Deelnemer heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens, een klacht in te dienen bij het toezichthoudend orgaan – de voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens – en zijn/haar toestemming te allen tijde in te trekken, hetgeen geen gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die eerder is verricht op basis van de toestemming die de deelnemer vóór de intrekking daarvan heeft verleend.
  7. Elke Deelnemer heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar gegevens op grond van het gerechtvaardigde belang van de beheerder.
  8. De Organisator heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld met wie de Deelnemer contact kan openmen voor kwesties in verband met de verwerking van persoonsgegevens. De FvG is bereikbaar via het volgende adres: iod.pl@sharpconsumer.eu.
  9. Deelnemers van wie de persoonsgegevens zijn gewijzigd nadat deze aan de Organisator zijn verstrekt, zijn verplicht de Organisator onmiddellijk van deze wijzigingen op de hoogte te stellen en de Organisator de nieuwe gegevens te verstrekken.
 1. SLOTBEPALINGEN

  1. Registratieaanvragen die onvolledig zijn en niet in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden zijn, worden uitgesloten van de Promotie en geven hun eigenaars niet het recht om een Certificaat voor Aanvullende Garantie aan te vragen.
  2. Niet-naleving van de in de Algemene Voorwaarden vermelde deadlines leidt tot uitsluiting van de deelname aan de Promotie en daarmee van de aanvraag van een Certificaat voor Aanvullende Garantie.
  3. De Organisator behoudt zich het recht voor om Deelnemers die in strijd handelen met wettelijke voorschriften of met deze Algemene Voorwaarden uit te sluiten van deelname aan de Promotie, met inbegrip van Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens verstrekken en niet voldoen aan de voorwaarden die in de Algemene Voorwaarden zijn opgenomen.
  4. De Deelnemer kan op elk moment zijn/haar deelname aan de Promotie intrekken door een verklaring te sturen naar het volgende adres: Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o., Ostaszewo 57 B, 87-148 Łysomice met de vermelding “5-YEAR WARRANTY” of via e-mail naar het volgende adres: 5Ypromotion@sharpconsumer.eu (met vermelding van “5-YEAR WARRANTY” in de onderwerpregel van de e-mail). De Registratieaanvraag wordt teruggetrokken uit de Promotie na ontvangst van de verklaring door de Organisator.
  5. De Deelnemer mag de rechten die voortvloeien uit deelname aan de Promotie, inclusief het recht op het Certificaat voor Aanvullende Garantie, niet overdragen aan een derde partij.
  6. De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar op het kantoor van de Organisator en op de Website.
  7. De Organisator behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Alle wijzigingen worden van kracht zodra deze bekend zijn gemaakt.
  8. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 1 oktober 2021.
  9. Voor aangelegenheden die niet onder deze Algemene Voorwaarden vallen, zijn de desbetreffende bepalingen van het Poolse recht van toepassing. Alle geschillen worden beslecht door de lokale rechtbanken die bevoegd zijn voor de maatschappelijke zetel van de Organisator van de Promotie.

BIJLAGE NR. 2
BIJ DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE PROMOTIECAMPAGNE “5 JAAR GARANTIE”

(hierna “Algemene Voorwaarden” genoemd)

§ 1.

De organisator van de actie, handelend op basis van punt 6.7 van de Algemene Voorwaarden, wijzigt punt 1.7 van de Algemene Voorwaarden als volgt:
“Promotieperiode – van 1 oktober 2021 12:01 uur tot 31 maart 2022 23:59 uur”.

§ 2.

Andere bepalingen van de Algemene Voorwaarden blijven ongewijzigd.

§ 3.

Deze wijziging van de Algemene Voorwaarden wordt van kracht bij de bekendmaking ervan, op 20 december 2021.